Closing the carbon product cycle
Koolstof zit in bijna al onze dagelijkse producten. Meestal is deze afkomstig uit fossiele bronnen, zoals olie en gas. Maar daar willen we juist vanaf, want het veroorzaakt klimaatopwarming. Hoe en waarvan gaan we in de toekomst dán onze producten maken?

FutureCarbonNL onderzoekt, ontwikkelt en demonstreert technologieën die CO2 benutten als circulaire grondstof voor nieuwe, duurzame materialen en (dier)voeding.

Nederland heeft een uitstekende positie om zich te ontwikkelen tot wereldwijde koploper in Carbon Capture and Utilization (CCU).

Agenda

Nieuws

CCU-projecten gezocht!

Werk jij of werkt jouw organisatie aan onderzoek of ontwikkeling van conversietechnologieën die CO2 benutten als circulaire grondstof, of overweeg je hier binnenkort mee te starten? Meld je project dan hier aan.

Projecten

Bert Weckhuysen
Universiteit Utrecht

FutureCarbonNL brengt de juiste partners - met bijhorende kennis en ambities - samen om niet enkel op nationaal vlak, maar ook internationaal het verschil te gaan maken. Dat doen we om Carbon Capture & Utilization (CCU) een belangrijke stap voorwaarts te laten maken. Hiervoor hebben we niet enkel nieuwe fundamentele wetenschappelijke kennis nodig, maar ook de vertaalslag naar technologische ontwikkelingen, inclusief het uittesten en opschalen van nieuwe materialen en reactor concepten. Het is deze integrale aanpak die FutureCarbonNL uniek maakt en daarmee ook een unieke bouwsteen is in het verder verduurzamen van onze samenleving.”

FAQ

FutureCarbonNL wil een wereldwijde toonaangevende CCU-technologiesector (carbontech- sector) in Nederland opzetten. FutureCarbonNL richt zich daarvoor op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technologieën die CO2 (en CO) kunnen omzetten in nieuwe materialen, brandstoffen en (dier)voeding. Ook wel Carbon Capture and Utilization, CCU, genoemd. Naast recycling en biobased productie, heeft de wereld deze technologieën nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele bronnen. Onze ambitie is om Nederland koploper te maken in CCU technologieën, zodat we deze nieuwe technologie mondiaal kunnen exporteren. De toepassing van de ontwikkelde technologieën en processen in Nederland kan bijdragen aan de opbouw van een nieuwe groene basisindustrie in Nederland. Doordoor kunnen we een strategische onafhankelijkheid  behouden als het gaat om belangrijke grondstoffen.

De term CCU technologie omvat alles van katalysatoren, reactoren en processen tot en met geheel nieuwe waardeketens voor de omzetting van CO2/CO in grotere moleculen en producten.

Zowel CCS als CCU maken gebruik van afvangen van CO2. Het verschil zit hem in wat er vervolgens met de CO2 gebeurt. Bij CCS wordt de CO2 permanent opgeslagen (bijvoorbeeld ondergronds). CCU is een techniek waarbij de afgevangen CO2 wordt omgezet in waardevolle producten. Zoals een groot aantal studies hebben laten zien, is naast recycling en biobased productie, CCU nodig om de koolstofcyclus van producten circulair te krijgen. Voor de ontwikkeling van CCU technologieën en waardeketens is nog veel kennis, ontwikkeling en tijd nodig. Wij vinden het belangrijk ons volledig op CCU te focussen.

We doen dit voor de huidige en toekomstige generatie, wereldwijd. Met nieuwe CCU technologieën kunnen we producten maken, die iedereen dagelijks gebruikt. We maken deze producten dan zonder gebruik van fossiele grondstoffen.

Met de industriële en atmosferische koolstof kunnen we chemicaliën, kunststoffen, brandstoffen, ingrediënten van diervoeding en andere industriële producten gaan maken.

Recycling is belangrijk, maar daarmee redden we het niet alleen. Zoals veel studies hebben aangetoond, hebben we naast recycling en biobased productie in de toekomst nieuwe koolstofbronnen zoals CO2 en CO nodig. Zo groeit de wereldwijde vraag naar kunststoffen naar verwachting jaarlijks met 3-4%. Er zal dus meer koolstof nodig zijn, die op een duurzame manier beschikbaar moet komen. Biobased productie vraagt naar landbouwgrond, en daar zitten – zeker in Nederland – grenzen aan.

Voor de ontwikkeling van de CCU technologieën en eerste demonstratiefabrieken hebben we voldoende groene energie. Afhankelijk van de verdere opschaling van de groene energie opwekking in Nederland en eventuele import van groene waterstof is ook grootschalige productie met CCU in Nederland mogelijk. Onafhankelijk hiervan kan Nederland wel koploper zijn in de ontwikkeling van kennis en CCU technologieën, en deze verkopen voor de export, en mede-implementeren in andere landen.

Het biedt Nederland kansen en draagt bij aan het verdienvermogen. We kunnen hier de kennis, technologieën en toepassingen ontwikkelen, om die vervolgens te exporteren (verkopen, licenseren) naar het buitenland. Toepassing in de eigen thuismarkt levert de industrie de noodzakelijke ervaring op met de nieuwe technologie- en productieprocessen. En dat biedt de mogelijkheid deze op te schalen, en internationaal te exporteren. Productie in de thuismarkt kan tevens de geostrategische onafhankelijkheid vergroten voor belangrijke basisproducten.

We hebben alles in Nederland om wereldwijde koploper te worden op gebied CCU-technologie. We hebben goede kennisinstellingen, universiteiten en scheikundigen die hier al mee bezig zijn, chemische industrie die wil transformeren en investeren, groene energie om de technologie te demonstreren, en tot slot: we zijn ontzettend goed in samenwerken, wat je voor het ontwikkelen van CCU technologie en waardeketens nodig hebt.

Om CO2 en CO om te zetten in materialen, brandstoffen en (dier)voeding zijn diverse technologieroutes mogelijk. FutureCarbonNL richt zich op de biologische, elektro-/fotochemische en thermo-katalytische conversietechnologieën en op geïntegreerde afvang en conversie. Dit zijn technologieën waar in Nederland al kennis over is en waarvoor bedrijven en instellingen onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten willen uitvoeren in het kader van FutureCarbonNL.

CO2 en CO voor CCU kan afkomstig zijn van industrieën waarin CO2 -emissies (deels) onvermijdelijk blijven (bijvoorbeeld cement en staal, bio-energie- en biogasinstallaties, biobased productie),en van verbranding of vergassing van niet-recyclebare producten of direct uit de atmosfeer (Direct Air Capture).

FutureCarbonNL vergroot het duurzaam verdienvermogen langs twee lijnen:

  1. De ontwikkeling van een carbontech-sector die technologie ontwikkelt en exporteert. Door onder meer: kennis- en technologieontwikkeling, pre-commerciële demonstratie van eerste-generatie-technologieën in grootschalige regionale waardeketens, ontwikkeling (en versnelling) van waardeketens via het samenbrengen van projecten en stakeholders op CCU-gebied, internationale promotie (voor export), het aantrekken van (buitenlandse) investeringen in MKB en start-ups/scale-ups.
  2. Duurzame productie in eigen land, voor zover het kan met de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie, en als dit wenselijk is vanwege een geostrategische onafhankelijkheid.

FutureCarbonNL dekt alles van TRL1 (fundamenteel onderzoek) tot TRL8 (grootschalige demonstratie van nieuwe waardeketens).

Wij willen met een krachtige innovatie-impuls en intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, startups, klein, midden- en grote bedrijven uit verschillende sectoren, een toonaangevende carbontech-sector in Nederland opbouwen. Na goedkeuring van ons Groeifondsvoorstel (zomer 2023) worden open calls-for-proposals gepubliceerd vanuit NWO en RVO. Tot die tijd kunnen bedrijven en startups al ideeën en projectvoorstellen bij ons indienen. Dit helpt ons het voorstel beter neer te zetten, en partijen met elkaar in verbinding te brengen. Als je hier meer informatie over wilt, stuur dan een e-mail naar: info@futurecarbon.nl