Jacqueline Vaessen
boegbeeld Topsector Chemie

“Ik ben ontzettend trots op het FutureCarbonNL project. Al vanaf het begin zag ik bij bedrijven heel veel interesse, heel veel enthousiasme en heel veel wil om hiermee aan de slag te gaan. Dat bleef gedurende het project zo, en ik denk dat we daarom nu zo’n fantastisch mooi projectvoorstel hebben liggen. Ik kijk er erg naar uit dat we dat gaan uitvoeren. Maar wat vooral ook heel belangrijk is, is dat we hiermee laten zien dat chemie geen probleem is, maar onderdeel van de oplossing.”

FAQ

FutureCarbonNL wil een wereldwijde toonaangevende CCU-technologiesector (carbontech-sector) in Nederland opzetten. FutureCarbonNL richt zich daarvoor op onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van technologieën die CO2 kunnen omzetten in nieuwe materialen en (dier)voeding. Ook wel Carbon Capture and Utilization, CCU, genoemd. Naast recycling en biobased productie, heeft de wereld deze technologieën nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele bronnen. Onze ambitie is om Nederland koploper te maken in CCU-technologieën, zodat we deze nieuwe technologie mondiaal kunnen exporteren. De toepassing van de ontwikkelde technologieën en processen in Nederland kan bijdragen aan de opbouw van een nieuwe groene basisindustrie in Nederland. Doordoor kunnen we een strategische onafhankelijkheid  behouden als het gaat om belangrijke grondstoffen.

De term CCU-technologie omvat alles van katalysatoren, reactoren en processen tot en met geheel nieuwe waardeketens voor de omzetting van CO2 in grotere moleculen en producten.

Zowel CCS als CCU maken gebruik van afvangen van CO2. Het verschil zit hem in wat er vervolgens met de CO2 gebeurt. Bij CCS wordt de CO2 permanent opgeslagen (bijvoorbeeld ondergronds). CCU is een techniek waarbij de afgevangen CO2 wordt omgezet in waardevolle producten. Zoals een groot aantal studies hebben laten zien, is naast recycling en biobased productie, CCU nodig om de koolstofcyclus van producten circulair te krijgen. Voor de ontwikkeling van CCU-technologieën en waardeketens is nog veel kennis, ontwikkeling en tijd nodig. Wij vinden het belangrijk ons volledig op CCU te focussen.

We doen dit voor de huidige en toekomstige generatie, wereldwijd. Met nieuwe CCU-technologieën kunnen we producten maken, die iedereen dagelijks gebruikt. We maken deze producten dan zonder gebruik van fossiele grondstoffen.

Met de industriële en atmosferische koolstof kunnen we chemicaliën, kunststoffen, brandstoffen, ingrediënten van diervoeding en andere industriële producten gaan maken.

Recycling is belangrijk, maar daarmee redden we het niet alleen. Zoals veel studies hebben aangetoond, hebben we naast recycling en biobased productie in de toekomst nieuwe koolstofbronnen zoals CO2 nodig. Zo groeit de wereldwijde vraag naar kunststoffen naar verwachting jaarlijks met 3-4%. Er zal dus meer koolstof nodig zijn, die op een duurzame manier beschikbaar moet komen. Biobased productie vraagt om landbouwgrond, en daar zitten – zeker in Nederland – grenzen aan.

Voor de ontwikkeling van de CCU-technologieën en eerste demonstratiefabrieken hebben we voldoende groene energie. Afhankelijk van de verdere opschaling van de groene-energieopwekking in Nederland en eventuele import van groene waterstof is ook grootschalige productie met CCU in Nederland mogelijk. Onafhankelijk hiervan kan Nederland wel koploper zijn in de ontwikkeling van kennis en CCU-technologieën, en deze verkopen voor de export, en mede-implementeren in andere landen.

Het biedt Nederland kansen en draagt bij aan het verdienvermogen. We kunnen hier de kennis, technologieën en toepassingen ontwikkelen, om die vervolgens te exporteren (verkopen, licenseren) naar het buitenland. Toepassing in de eigen thuismarkt levert de industrie de noodzakelijke ervaring op met de nieuwe technologie- en productieprocessen. En dat biedt de mogelijkheid deze op te schalen, en internationaal te exporteren. Productie in de thuismarkt kan tevens de geostrategische onafhankelijkheid vergroten voor belangrijke basisproducten.

We hebben alles in Nederland om wereldwijde koploper te worden op gebied CCU-technologie. We hebben goede kennisinstellingen, universiteiten en scheikundigen die hier al mee bezig zijn, chemische industrie die wil transformeren en investeren, groene energie om de technologie te demonstreren, en tot slot: we zijn ontzettend goed in samenwerken, wat je voor het ontwikkelen van CCU-technologie en waardeketens nodig hebt.

Om CO2 om te zetten in materialen, brandstoffen en (dier)voeding zijn diverse technologieroutes mogelijk. FutureCarbonNL richt zich op de biologische, elektro-/fotochemische en thermo-katalytische conversietechnologieën en op geïntegreerde afvang en conversie. Dit zijn technologieën waar in Nederland al kennis over is en waarvoor bedrijven en instellingen onderzoeks-, ontwikkelings- en demonstratieprojecten willen uitvoeren in het kader van FutureCarbonNL.

CO2 voor CCU kan afkomstig zijn van industrieën waarin CO2 -emissies (deels) onvermijdelijk blijven (bijvoorbeeld cement en staal, bio-energie- en biogasinstallaties, biobased productie),en van verbranding of vergassing van niet-recyclebare producten of direct uit de atmosfeer (Direct Air Capture).

FutureCarbonNL vergroot het duurzaam verdienvermogen langs twee lijnen:

  1. De ontwikkeling van een carbontech-sector die technologie ontwikkelt en exporteert. Door onder meer: kennis- en technologieontwikkeling, pre-commerciële demonstratie van eerste-generatie-technologieën in grootschalige regionale waardeketens, ontwikkeling (en versnelling) van waardeketens via het samenbrengen van projecten en stakeholders op CCU-gebied, internationale promotie (voor export), het aantrekken van (buitenlandse) investeringen in MKB en start-ups/scale-ups.
  2. Duurzame productie in eigen land, voor zover het kan met de hoeveelheid beschikbare hernieuwbare energie, en als dit wenselijk is vanwege een geostrategische onafhankelijkheid.

FutureCarbonNL dekt alles van TRL1 (fundamenteel onderzoek) tot TRL8 (grootschalige demonstratie van nieuwe waardeketens).

Wij willen met een krachtige innovatie-impuls en intensieve samenwerking tussen kennisinstellingen, startups, klein, midden- en grote bedrijven uit verschillende sectoren, een toonaangevende carbontech-sector in Nederland opbouwen. Na goedkeuring van ons vernieuwde Groeifondsvoorstel (zomer 2025) worden open calls-for-proposals gepubliceerd vanuit NWO en RVO. Tot die tijd kunnen bedrijven en startups al ideeën en projectvoorstellen bij ons indienen. Dit helpt ons het voorstel beter neer te zetten, en partijen met elkaar in verbinding te brengen. Als je hier meer informatie over wilt, stuur dan een e-mail naar: info@futurecarbon.nl