Nederland heeft alles in huis om wereldleider te worden in de ontwikkeling en demonstratie van CCU-technologie.

FutureCarbonNL is een samenwerkingsverband van Nederlandse universiteiten, kennisinstellingen, industrie, MKB en startups.

Onze ambitie is om in Nederland een wereldwijd vooraanstaande carbon-technologiesector op te bouwen. FutureCarbonNL richt zich op onderzoek, ontwikkeling, demonstratie en afzet van technologieën die CO2 omzetten in nieuwe, duurzame materialen en (dier)voeding. Een sterke carbontech-sector is nodig om af te kunnen stappen van fossiele koolstofbronnen en draagt bij aan het duurzaam verdienvermogen van Nederland.
Lees hier de Factsheet FutureCarbonNL NGF4

Nationaal Groeifonds

Met onze excellente kennispositie en sterke, innovatieve chemische en technologische industrie, heeft Nederland een uitstekende positie om zich te ontwikkelen tot koploper in Carbon Capture and Utilization (CCU). Om een versnelling te realiseren, heeft FutureCarbonNL deelgenomen aan Ronde 3 van het Nationaal Groeifonds. Deze aanvraag is niet gehonoreerd. Met de feedback van de Groeifonds-commissie werken we aan een verbeterde aanvraag voor de vierde ronde in het najaar van 2024.

FutureCarbonNL onderscheidt zich door al in deze fase open te staan voor alle partijen, van startups en MKB tot grote bedrijven, die ideeën of projectvoorstellen willen indienen. Dit helpt ons het voorstel beter neer te zetten, en partijen met elkaar in verbinding te brengen.

Over CCU

CO₂ als grondstof

FutureCarbonNL definieert Carbon Capture and Utilization (CCU) – ofwel afvang en benutting van koolstof – als de technologie die koolstof uit CO2 én CO benut voor het maken van nieuwe bouwstenen voor duurzame materialen, brandstoffen en (dier)voeding. Naast recycling en biobased productie, heeft de wereld deze technologieën nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele bronnen.

Technologieroutes
Om CO2 en CO om te zetten in nieuwe bouwstenen zijn diverse technologieroutes mogelijk. FutureCarbonNL richt zich in eerste instantie op biologische, elektro/fotochemische, thermokatalytische conversietechnologieën en op geïntegreerde afvang en conversie. Concrete resultaten zijn onder andere nieuwe producten, katalysatoren, reactoren, proefinstallaties, demofabrieken en nieuwe waardeketens.

Over CCU

FutureCarbonNL definieert Carbon Capture and Utilization (CCU) – ofwel afvang en benutting van koolstof – als de technologie die koolstof uit CO2 benut voor het maken van nieuwe bouwstenen voor duurzame materialen, brandstoffen en (dier)voeding. Naast recycling en biobased productie, heeft de wereld deze technologieën nodig om producten te kunnen maken zonder fossiele bronnen.

CO₂ als grondstof

Technologieroutes
Om CO2 om te zetten in nieuwe bouwstenen zijn diverse technologieroutes mogelijk. FutureCarbonNL richt zich in eerste instantie op biologische, elektro/fotochemische, thermokatalytische conversietechnologieën en op geïntegreerde afvang en conversie. Concrete resultaten zijn onder andere nieuwe producten, katalysatoren, reactoren, proefinstallaties, demofabrieken en nieuwe waardeketens.

CCU-technologie gebruiken we voor een circulaire koolstofeconomie én om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar producten wereldwijd.

Made in Holland

Nederland heeft alles in huis om koploper te worden in CCU-technologie, en daarmee bij te dragen aan een circulaire, net zero samenleving. Niet alleen in Nederland zelf, maar ook in de rest van de wereld. Toepassing in de eigen thuismarkt levert de industrie de noodzakelijke ervaring op met de nieuwe technologie en productieprocessen en de mogelijkheid deze op te schalen. Bovendien kan Nederland dienen als internationaal voorbeeld. Daarnaast kan productie in de thuismarkt de strategische onafhankelijkheid voor belangrijke grondstoffen vergroten.

Waarom in Nederland? We hebben:

Aanwezigheid van toonaangevende (bio)chemische en technologische onderzoeksinstituten.
Een sterke chemische industrie die wil investeren in duurzaamheid en circulariteit.
Een sterke kennis- en innovatiesector en publiek-private samenwerking.
Beschikbaarheid van benodigde groene energie. Nederland ligt aan de Noordzee met offshore windparken, en zeehavens voor de import van groene waterstof.